Treinta y Tres Treinta y Tres J.A LAVALLEJA 1333, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. Lunes a Viernes 9:00 a 1230 -1430 a 19:00 Sábados 9:00 a 13:00 - 15:00 a 19:00 Teléfono: 095.900.354